Tájékoztató a környezetvédelmi termékdíjról

8012/2008.(X.10) a műanyag (bevásárló-reklám) táskákra vonatkozó mentesség alkalmazásáról  

Tájékoztatom, hogy – a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium állásfoglalása alapján – a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 20. § zs)pontjában nevesített műanyag (bevásárló-reklám) táskára is alkalmazható a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002.(V. 5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Cskr.) 6. § (3) bekezdésében megfogalmazott mentességi szabály.
A Cskr. ezen jogszabályi helye alapján a termékértékesítést a fogyasztó számára végző gyártó – ide értve a csomagolási tevékenységet végző gazdálkodót is - mentesül a visszavételi és hasznosítási kötelezettség teljesítése alól, ha a fogyasztó számára értékesített termék csomagolása éves szinten 
a) műanyag vagy fém esetén összesen 200 kg-ot,
b) papír vagy fa esetén 500 kg-ot,
c) üveg esetén 800 kg-ot
nem haladja meg.
A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban: KtKr.) 1. § (3) szerint mentességet szerezhet a Cskr. 6. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett a termékdíj-fizetési kötelezettség alól. A mentességre vonatkozó kérelmet a KtKr. 2. §-ában meghatározottak szerint a tárgyévet megelőző év szeptember 30-áig, illetve ezt követően kötelezetté vált esetében a kötelezetté válást követő 60 napon belül lehet benyújtani (igazgatási, szolgáltatási díj megfizetése mellett) a kötelezett székhelye (telephelye) szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőséghez.
A mentesség megléte esetén is teljesíteni kell a kötelezettnek a bejelentkezési, bevallási és nyilvántartási kötelezettségeket.
A vámhatóság az eljárásai, valamint az ellenőrzései során fentieket figyelembe véve fog eljárni.
Jelen tájékoztató 2008. október 27-én lép hatályba.
Budapest, 2008. október 10.
Dr. Mózs Elek vezérőrnagy s.k.
országos parancsnok-helyettes
Forrás: http://vam.gov.hu 


8007/2008.(04.08.) a hűtőberendezések és hűtőközegek környezetvédelmi termékdíjának meghatározásához  

Tájékoztatom, hogy a környezetvédelmi termékdíj jogi szabályozásában 2008. január 1-től a hűtőberendezések termékkör termékkategória szerinti besorolása megváltozott, ezért a bevallás és a visszaigénylés esetén az alábbiakat szükséges figyelembe venni:
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. § (3) bekezdése tartalmazza a környezetvédelmi termékdíj (a továbbiakban: termékdíj) köteles termékköröket. A hivatkozott jogszabályhely értelmében – a korábbi szabályoktól eltérően – a „hűtőberendezés” átkerült a „hűtőközeg” mellől „az elektromos és elektronikai berendezés” termékkörbe. A módosítás során teljes mértékben tömegalapú termékdíjtétel alkalmazás valósult meg, azaz a belföldön forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált, valamint importált hűtőberendezés után a termékdíj alapja a hűtőberendezés tömege lett.
A Kt. végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (továbbiakban: KTM rendelet) 4. számú melléklete határozza meg a „Termékdíj-köteles termékek és anyagok köré”-t, s ezen belül a 8418 vámtarifaszám alá tartozó hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék besorolását. A mellékletben a hűtőberendezések a törvényi szabályozásnak megfelelően, az „Elektromos és elektronikai berendezések” termékkörnél, ezen belül a „Háztartási nagygépek”-nél kerültek meghatározásra. Ezzel egy időben azonban elmaradt a KTM rendelet 7. számú mellékletének Elektromos és elektronikai berendezés környezetvédelmi termékdíj kódjai közül a 101 KT-kód szövegének javítása. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium állásfoglalása értelmében a 101 KT-kód, vagyis a háztartási nagygépek kategóriája magába foglalja a hűtőberendezéseket, a helytelen szövegezés ellenére is.
A KTM rendelet 7. számú mellékletének I. részében a „Termékdíj-köteles termékek környezetvédelmi termékdíj kódjai (KT-kód)” találhatóak meg. Ebben a mellékletben a „Hűtőberendezés, hűtőközeg környezetvédelmi termékdíj kódjai” csoportban szerepelnek ugyan a hűtőberendezés környezetvédelmi termékdíj kódjai „3”-as kezdetű kóddal, azonban ezek a kódok – melyekhez a Kt. 3. számú mellékletében termékdíjtétel nem került meghatározásra – csak a 2007. évben (hűtőberendezés után) megfizetett termékdíj visszaigénylése esetén kerülhetnek alkalmazásra. Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003.(IV. 11.) Kormányrendelet a visszaigénylési kérelem benyújtásának lehetőségét a jogosultság keletkezésétől számított egy évben állapította meg, ezért a hűtőberendezéseket érintő visszaigénylés során a „3”-as kezdetű KT kódok alkalmazhatóak a KT08-B03 lapján, ha a hűtőberendezés termékdíjának megfizetése a 2007. december 31-ig keletkezett kötelezettségről benyújtott bevallással együtt megtörtént. A 2008. január 1-től keletkezett termékdíj fizetési kötelezettség és az azt követő visszaigénylési jogosultság keletkezése esetén történő visszaigényléseket a KT08 nyomtatványcsomag B07-es részletező lapján kell, illetve szükséges feltüntetni.
Amennyiben 2008. évben keletkezik termékdíjfizetési kötelezettség belföldi forgalomba hozatal vagy saját célú felhasználás, valamint import és közösségen belüli beszerzés során, abban az esetben a KtMr. 7. számú mellékletében az „Elektromos és elektronikai berendezés” környezetvédelmi termékdíj kódjai közül a „Háztartási nagygépek, kivéve a hűtőberendezés” termékkört és a 101 KT-kódot kell alkalmazni, annak ellenére, hogy a KT kód szövegezése nem változott.
A Kt. IV. fejezetének rendelkezései, és ezzel összefüggésben a 3. számú melléklet csak a „Hűtőközeg” termékdíjának meghatározására vonatkozik. A hűtőközeg termékdíjának meghatározása az új szabályok értelmében nem függ a hűtőberendezés hűtőtérfogatától. A számításnál a hűtőközeg mennyiségét kell alapul venni, melyet a Kt. 3. számú mellékletében megadott termékdíjtétellel kell megszorozni, és a bevallásnál ezt kell feltüntetni a hűtőközeg típusától függően „8” kezdetű KT-kóddal. Amennyiben a hűtőberendezés (a Kt. egyik alapelve szerint, mint termékdíj-köteles termék részeként) hűtőközeget is tartalmaz, abban az esetben a hűtőközeg termékdíját is figyelembe kell venni a hűtőberendezés fentiekben meghatározottak szerinti termékdíjának meghatározása és megfizetése. Természetesen amennyiben a hűtőberendezés, és a hűtőközeg után is külön-külön megfizetésre kerül a termékdíj, úgy az elektromos berendezések után megfizetendő termékdíj kimunkálásakor a hűtőközeg tömege a hűtőberendezés tömegéből levonható.
A vámhatóság az eljárásai, valamint az ellenőrzései során fentieket figyelembe véve fog eljárni.
Jelen tájékoztató 2008. május 1-jén lép hatályba.
Budapest, 2008. április 08.
Dr. Mózs Elek vezérőrnagy s.k.
országos parancsnok-helyettes
Forrás: http://vam.gov.hu

Termék részeként, összetevőjeként környezetvédelmi termékdíj köteles terméket tartalmazó termék  

Tájékoztatom, hogy a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (továbbiakban Kt.) hatálya az alábbiakra terjed ki:
A Kt. 2. § (1) bekezdés alapján a termékdíjköteles termék után - ideértve más termékkel együtt vagy annak részeként, illetve összetevőjeként forgalomba hozott terméket is - környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni:
A termékdíjköteles termékeket a Kt. 2 § (3) bekezdése határozza meg úgymint:
a) egyéb kőolajtermék,
b) gumiabroncs,
c) hűtőközeg,
d) csomagolás,
e) akkumulátor,
f) információhordozó papírok [20. § p) pont] közül a reklámhordozó papír [20. § r) pont], valamint
g) elektromos és elektronikai berendezés.
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (továbbiakban KTM rendelet) 1. § (2) bekezdésében adja meg a termékdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozó közös szabályokon belül a termék részeként, összetevőjeként fizetendő termékdíj részletszabályait.
„1. § (2) A termékdíj-fizetési kötelezettség kiterjed - a Kt. 5/C. §-ának (3) bekezdésében foglalt kivétellel - a más termékkel együtt vagy más termék részeként, illetőleg összetevőjeként forgalomba hozott, illetve felhasznált termékre vagy anyagra is, így különösen: a járművek részét képező gumiabroncsra, a gépek, berendezések részét képező akkumulátorra, hűtőberendezésre. Ebben az esetben az e rendelet 4. számú mellékletében szereplő termékekre, illetve csomagolás esetén - a kereskedelmi csomagolás kivételével - az e rendelet 7. számú mellékletében KT-kóddal ellátott anyagokra vonatkozó termékdíj-fizetési szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”
Azon esetekben, mikor környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezett termék olyan termékbe van beépítve - akár alapanyagként, akár alkatrészként vagy akár annak csomagolásaként-, ami maga nem környezetvédelmi termékdíjköteles termék, akkor az egyes termékdíjköteles „termékegységek” után külön-külön kell megfizetni a környezetvédelmi termékdíjat. Termékdíj fizetési kötelezettség keletkezik az említett termékdíjköteles „termékegységek” importálásakor, belföldi szabadforgalomba bocsátásakor, saját célú felhasználásakor, első belföldi forgalomba-hozatalakor. A Kt. 5/C §-a rendelkezik afelől, hogy a fenti termékegységek után mikor nem kell környezetvédelmi termékdíjat fizetni, illetve milyen esetekben igényelhető vissza a már megfizetett környezetvédelmi termékdíj. 
A fentiek alapján kell eljárni akkor is, mikor a KTM rendelet 4. számú melléklete szerinti termékdíjköteles termékek kerülnek meghatározásra. Azaz az „ex” jelzéssel ellátott termékek esetén: „Az „ex” jelzéssel ellátott vámtarifaszám olyan termékcsoportot jelent, melyben csak a Kt. hatálya alá tartozó termékek termékdíjkötelesek. ” Valamint, amikor * jelzéssel ellátott termékek környezetvédelmi termékdíja kerül meghatározásra: „A * jelzéssel ellátott vtsz. számok olyan elektromos és elektronikai berendezés termékcsoportokat jelentenek, melyben azok a termékek termékdíjkötelesek, melyeknek bruttó súlya legfeljebb 200 kg, vagy teljesítmény felvétele legfeljebb 4 kW.” 
Mikor környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezett „termékegység” kerül közvetlenül alapanyagként egy másik környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezett termékbe, akkor az alapanyagként beépített termékegység első belföldi forgalomba hozatalakor, saját célú felhasználásakor, illetve import esetén keletkezik termékdíjfizetési kötelezettség. A bizonyítottan megfizetett és beépítésre került „termékegység” után a Kt. 5/B §-a alapján lehet a visszaigénylést megtenni.
Amennyiben a környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettséggel rendelkező termék környezetvédelmi termékdíj fizetésre köteles termék részeként kerül forgalomba hozatalra vagy saját célú felhasználásra, úgy amennyiben a rész vagy egész összetevőként alkalmazott termékdíjköteles termék veszélyes hulladéknak minősül (pl. akkumulátor, hűtőközeg, stb) úgy a termékdíjfizetésre kötelezett termékrész, összetevő alapján –saját KT kódjához rendelt termékdíj tételekkel- kell azt a bevallásban szerepeltetni. Fentiek alapján egy laptop vonatkozásában 90 Ft/kg súly alapú díjtétellel, illetve a benne lévő akkumulátor vonatkozásában 112 Ft/kg díjtétellel kell számolni. Ezen esetpéldát alapul véve lehetőség van a laptop termékdíj fizetési kötelezettség kimunkálásakor az akkumulátor súlyának levonására a laptop akkumulátorral együtt mért súlyából.
A Vámhatóság az eljárásainál, valamint ellenőrzései során a fentieket figyelembe véve fog eljárni.
Forrás: http://www.vam.gov.hu

ÁNYK-AbevJava

Keretprogram frissítés! ÁNYK - AbevJava nyomtatványkitöltő program telepítése Verzió:...

Termékdíj törvény módosító javaslat 2016

A T/6632. számú törvényjavaslat a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV....

Termékdíj nyilvántartás

A termékdíj-kötelezettségek közül jellemzően a nyilvántartás vezetési kötelezettség...

Társoldalak

Jövedéki adó